Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Höstprogram 2018


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Höstprogram 2018 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Lördag - söndag 1 - 2 september. Samåkning från Vesslanparkeringen 06.00 lördag och hemkomst söndag kväll.

Klubbresa till Falsterbo Bird Show. Resa med egna bilar och boende på Hyllie hotel utanför Malmö. Vi skådar vid Ljungheden, Måkläppen, Fyren och besöker mässområdet vid Strandbadet under de två dagarna. Ansvariga: TCm och MEm.

Torsdag 13 september 18.00.

Kvällsskådning med grillning vid Upplandatornet. Var och en sörjer själv för att det finns något att lägga på grillen. Ansvarig: SN.

Söndag 30 september klockan 08.00-12.00.

Samordnad sträckräkning vid Norrby, Gunnarshult. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvarig: JLö.

Söndag 7 oktober klockan 08.00-12.00.

Samordnad sträckräkning vid Repperda Gata. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvarig: SCn.

Söndag 21 oktober klockan 08.00-12.00.

Samordnad sträckräkning vid Rösås, Nävelsjö. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvarig: JA.

Lördag - söndag 3 - 4 november med samling för avstämning vid Upplandatornet söndag klockan 09.00.

Artrally - Smålandsrallyt. Vi försöker hitta så många arter som möjligt i kommunen under 48 timmar. Rapportera Dina observationer på Artportalen eller på VOK:s hemsida. Ansvarig: Styrelsen

Torsdag 22 november, klockan 18.30 i klubblokalen.

Lars Johan Johansson berättar om fågelflyttning i allmänhet och några specifika arters flytt till övervintringsområdena i synnerhet. Ansvarig LJJ.

Torsdag 6 december, klockan 18.30 i klubblokalen.

Säsongsavslutning i klubblokalen, där vi passar på att gå igenom tekniska hjälpmedel för fältbruk, användbara appar och bra informationsvägar via internet när det gäller information om fåglar. Till detta bjuds det på lussekaffe någon vecka i förtid. Ansvarig: Styrelsen.

Lördag 26 januari 2019.

Årsmöte i missionskyrkan enligt separat kallelse.