Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun. Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.
Lördag 10 juni kl 06.00
Morgonvandring i Repperda ängar.

Tjäder, Stora fly naturreservat, Borsaskögle - Hannu Kiuttu
(via Artportalen.se)